Windykacja - zagranica


    
 
    Nasze usługi windykacyjne nie ograniczają się jedynie do terenu Polski, posiadamy również doświadczenie w windykacji należności od podmiotów zagranicznych.
    Podstawowym problemem windykacji zagranicznej są wydumane roszczenia reklamacyjne kontrahentów. Naszym atutem jest wiedza z zakresu konwencji i umów międzynarodowych oraz norm kolizyjnych, które regulują te kwestie.
    Pomagamy firmom wykorzystać możliwości, jakie daje współpraca z podmiotami zagranicznymi, minimalizując zarazem ryzyko handlowe. Jesteśmy bowiem właściwym partnerem do przeprowadzenia skutecznych windykacji zagranicznych należności.
    Nasze działania obejmują analizę sytuacji dłużnika, jego majątku oraz możliwości odzyskania długu. Umiemy skutecznie zdobywać informacje i weryfikować dane, bo posiadamy wiedzę o europejskich systemach prawnych. Na każdym kroku uwzględniamy specyfikę kraju kontrahenta i ten sposób gwarantujemy wysoki standard windykacji.

Zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych

Z początkiem 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wydawania aktów prawnych, dawny sposób papierowy zastąpi wersja elektroniczna.
Podstawę do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego z dniem 1 stycznia 2012 r. stanowi akt w formie dokumentu elektronicznego, który musi być podpisany, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, złożonym przez odpowiedni organ wydający akt. Jedynie Monitor Polski B, nadal będzie wydawany w formie papierowej, a jego zakup nadal będzie możliwy w odpowiednich miejscach sprzedaży w formie papierowej.
Również zbiory prawa miejscowego - wojewódzkie dzienniki urzędowe, akty prawa powiatowego czy gminnego, będą wydawane w formie elektronicznej, a organ wydający je prowadzić będzie odrębną stronę internetową w celu udostępnienia dokumentów w internecie. Natomiast Dzienniki Ustaw i Monitorów Polski będą publikowane przez Rządowe Centrum Legislacji na stronie internetowej. Akty prawne będą dostępne do pobrania nieodpłatnego tylko w formie elektronicznej na odpowiednich stronach internetowych, bądź w odpowiednich urzędach administracji rządowej czy samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. zakłada również, że od początku 2016 roku Marszałek Sejmu przy współpracy Rządowego Centrum Legislacji i organów administracji rządowej ogłasza tekst jednolity nowelizowanej ustawy, nie rzadziej niż 12 miesięcy od momentu wejścia w życie pierwszej zmiany w ustawie. Natomiast teksty jednolity aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ale w tym zakresie ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.