Formy kredytu


 
 
 
-  konsumpcyjny – pożyczka na dowolny cel
 
- produkcyjny – udzielany przedsiębiorcom na sfinansowanie rozpoczęcia lub zwiększenia produkcji
 
- obrotowy – udzielony na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, spłacany najczęściej z bieżącego rachunku bankowego
 
- inwestycyjny - udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
 
- kredyt płatniczy - udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań, z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
 
- dyskontowy - związany z obrotem wekslowym (do 3 miesięcy), polega na wykupie weksla przez bank przed terminem płatności - z potrąceniem odsetek
 
- czekowy - na pokrycie sumy czeków rozrachunkowych w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytodawcy
 
- lombardowy - pod zastaw papierów wartościowych, złota i innych, wg specjalnych zasad
 
- hipoteczny - najczęściej na inwestycje mieszkaniowe.

Formuła partners of outsourcing


Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.