Postępowanie upadłościowe i konsumenckie


Postępowanie upadłościowe ma na celu wspólne dochodzenie przez wierzycieli ich roszczeń wobec dłużnika. Nie jest ono jednak tak proste jak się może wydawać, nie polega ono tylko na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i momentalnym zniknięciu jego długów. Postępowanie upadłościowe dłużnika to długotrwały proces wiążący się z kosztami, a nie każdego dłużnika na to stać. W przypadku ogłoszenia upadłości naszym celem jest odzyskanie jak największej części długu.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć dłużnik, wierzyciele dłużnika oraz podmioty wskazane w ustawie Prawo upadłościowe. W kolejnych etapach powoływany jest Syndyk, którt ma za zadanie spisanie inwentarza oraz sporządzenie planu likwidacyjnego. Każdy z wierzycieli ma prawo ubiegania się o zaspokojenie swoich wierzytelności z pozosałego majątku dłużnika. W tym celu ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w określonym termienie. 

 

Po ogłoszeniu upadłości dokonuje się sprzedaży majątku dłużnika oraz zaspokojenia wierzycieli zgodnie z obowiązującymi kategoriami. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli dłużnika uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego oraz możliwości jego utrzymiania. Plan spłaty może zostać ustalony nawet na siedem lat.

E-rozprawy w polskich sądach

W ostatnim okresie czasu zaobserwować można coraz większą ilość przeprowadzanych przez Sądy e-rozpraw. Na tę sytuację ma oczywiście ogromny wpływ pandemia COVID-19. Są one przeprowadzane przy użyciu wskazanego oprogramowania umożliwiającego przekazywanie obrazu i dźwięku jednocześnie, tak aby osoby uczestniczące w rozprawie nie musiały przebywać w jednym pomieszczaniu w tym samym czasie. W przypadku kiedy wezwany zgosi brak możliwości uczestniczenia w e-rozprawie sądowej ze względów technicznych, ta zostanie wyznaczona na posiedzienie niejawne. Każda ze stron otrzymuje w takiej sytuacji 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie jawnym.