Postępowanie pozasądowe


Przebieg prowadzonego przez nas postępowania windykacyjnego ma charakter przemyślanego, etapowego działania. Zaczynamy od działań upominiodawczych poprzez prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przez wykwalifikowany zespół specjalistów ds. windykacji, który wykorzystuje w swej pracy działania psychologiczne mające na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty długu. W tym momencie kładziemy duży nacisk na wybór odpowiednich dla danego dłużnika metod wywierania wpływu opartych na regułach socjotechnicznych, a prowadzone przez nas windykacje mają bardzo wysoki stopień skuteczności. Dlaczego?  Bo:
 
  • Rozpoczynamy załatwienie sprawy z najwyższego pułapu - spłaty przez dłużnika całości zobowiązania w jak najkrótszym czasie!
  • Nie prowadzimy długotrawałych negocjacji.
  • Ustalamy sposoby i terminy spłaty należności.
 
 
W  przypadku  konieczności  rozłożenia  spłaty  długu  na  raty  prowadzimy  nadzór  nad terminowością ich spłaty. Tu trzeba nadmienić, że warunkiem przesądzającym o skuteczności działań są wprowadzone obowiązkowo elementy zabezpieczające naszego mocodawcę przed ewentualnym brakiem realizacji postanowień co do sposobu i terminu spłaty.
 
Stosujemy w tym momencie jako zabezpieczenie m.in.: formę przejęcia przeterminowanych i przyszłych należności, zabezpieczenia w formie zastawu hipotecznego na nieruchomościach należących do dłużnika, zawarcie odrębnych umów przewłaszczenia lub umowy zobowiązującej dłużnika do wyprodukowania lub sprzedaży towaru dla wskazanego przez nas kontrahenta.
 
  • Proponujemy dłużnikowi odbiór towaru w ramach zadłużenia.
  • Tworzymy także łańcuchy kompensacyjne ułatwiające wzajemne rozliczenia firm.
  • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy kondycji finansowej dłużnika proponujemy również kredyty na spłatę zobowiązań.
  • W przypadku nieskuteczności prowadzonych działań proponujemy wyszukanie nabywcy wierzytelności i jej sprzeda

 

Poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne jest to umowa, której zasady uregulowane zostału w Kodeksie cywilnym. Poręczenie cywiilne jest umową, na pdostawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela dotego, iż wykona zobowiązanie dłużnika w sytuacji, gdyby dłużnik samswojego zobowiązania nie wypełnił. W przypadku poręczenia cywilnego ważne jest, aby zostało złożone na piśmie pod rygorem niewazności. Poręczenia mogą udzielac zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, umowa ta może również obejmowac dług przyszły, ale tylko którego wysokość jest z góry oznaczona. Umowa poręczenia może zostać odwołana tylko przed powstaniem długu.

 

Podstawową cechą poręczenia jest jego zależność od zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Przejawia się to w tym, iż niewazność zobowiązania głównego powoduje nieważność poręcznia, umorzenie zobowiązania głównego powoduje wygaśnięcie poręczenia, zakres zobowiązania głównego równy jest zakresowi poręczenia (odpowiedzialności poręczyciela tylko do wysokości w jakiej odpowiedzialny jest dłużnik).

 

W sytuacji, gdy świadczenie do jakiego zobowiązał się dłużnik nie zostało przez niego wypełnione, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie poręczyciela, jednocześnie wzywając go do wzięcia udziału w toczącej się sprawie. Natomiast, gdy poręczyciel wypełni świadczenia za dłużnika, to powinien powiadomić o tym zdarzeniu niezwłocznie dłużnika. Prowadzi to do sytuacji, gdy poręczyciel wstępuje w miejsce wierzyciela dłużnika, od którego może żądać spełnienia świadczenia, które sam wczesniej za niego wypełnił.

 

Ustawodawca dopuszcza także sytuację, gdy poręczycielowi można także udzielić poręczenia - jest to tak zwane podporęczenie. Poręczyciel udzielajacy takiego podporęczenia odpowiada wobec wierzyciela jak poręczyciel.