Postępowanie pozasądowe


Przebieg prowadzonego przez nas postępowania windykacyjnego ma charakter przemyślanego, etapowego działania. Zaczynamy od działań upominiodawczych poprzez prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przez wykwalifikowany zespół specjalistów ds. windykacji, który wykorzystuje w swej pracy działania psychologiczne mające na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty długu. W tym momencie kładziemy duży nacisk na wybór odpowiednich dla danego dłużnika metod wywierania wpływu opartych na regułach socjotechnicznych, a prowadzone przez nas windykacje mają bardzo wysoki stopień skuteczności. Dlaczego?  Bo:
  • Rozpoczynamy załatwienie sprawy z najwyższego pułapu - spłaty przez dłużnika całości zobowiązania w jak najkrótszym czasie!
  • Nie prowadzimy długotrawałych negocjacji.
  • Ustalamy sposoby i terminy spłaty należności.
W  przypadku  konieczności  rozłożenia  spłaty  długu  na  raty  prowadzimy  nadzór  nad terminowością ich spłaty. Tu trzeba nadmienić, że warunkiem przesądzającym o skuteczności działań są wprowadzone obowiązkowo elementy zabezpieczające naszego mocodawcę przed ewentualnym brakiem realizacji postanowień co do sposobu i terminu spłaty.
Stosujemy w tym momencie jako zabezpieczenie m.in.: formę przejęcia przeterminowanych i przyszłych należności, zabezpieczenia w formie zastawu hipotecznego na nieruchomościach należących do dłużnika, zawarcie odrębnych umów przewłaszczenia lub umowy zobowiązującej dłużnika do wyprodukowania lub sprzedaży towaru dla wskazanego przez nas kontrahenta.
  • Proponujemy dłużnikowi odbiór towaru w ramach zadłużenia.
  • Tworzymy także łańcuchy kompensacyjne ułatwiające wzajemne rozliczenia firm.
  • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy kondycji finansowej dłużnika proponujemy również kredyty na spłatę zobowiązań.
  • W przypadku nieskuteczności prowadzonych działań proponujemy wyszukanie nabywcy wierzytelności i jej sprzeda

Nagrywanie rozpraw sądowych

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sędzia ustnie uzasadnia wyrok jedynie podając zasadnicze przesłanki jakimi kierował się wydając orzeczenie. Natomiast pisemne uzasadnienie musi zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz opisanie faktów które uznał za uwodnione , a którym odmówił wiarygodności oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku wraz z przytoczeniem konkretnych przepisów prawa. Zgodnie z tym pisemne uzasadnienie musi być wyczerpujące i szersze niż ustne. Po odczytaniu sentencji wyroku sad związany jest wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a nie jedynie poglądem przedstawionym w ustnym uzasadnieniu. Dzięki ustnym motywom strona powinna się  dowiedzieć dlaczego wyrok jest sprawiedliwy, natomiast pisemne uzasadnienie ma umożliwić sądowi odwoławczemu ustalenie czy wyrok odpowiada prawu. Uzasadnianie więc pełni dwie funkcje – wyjaśnia dlaczego sąd wydał takie orzeczenie oraz umożliwia kontrolę instancyjna orzeczeń. Powoduje to iż są to dwie kategorie uzasadnień, które musza się różnić, ale nie powinny się różnić całkowicie (wyrok Sądu Najwyższego z 17.04.2009 roku ( I UK 333/2008). W praktyce ustne uzasadnienia często są lakoniczne i zdawkowe. Sytuację ma zmienić nagrywanie przebiegu rozpraw, w tym samego uzasadnienia, wydawanych orzeczeń za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk (art. 157 par.1 KPC). Dzięki nagrywaniu przede wszystkim będzie dowód na rzeczywiste przesłanki rozstrzygnięcia, a z drugiej strony zwielokrotnią zarzuty związane z różnicami pomiędzy motywami jakimi kierował się sędzia w ustnym i pisemnym uzasadnieniu.