Postępowanie egzekucyjne - komornicze


W sytuacji gdy okaże się niezbędne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przygotowujemy odpowiednie wnioski, przekazujemy je do właściwej kancelarii komorniczej oraz nadzorujemy jej przebieg. Zajmujemy się także ustaleniem majątku dłużnika. Bowiem najważniejszą rzeczą w postepowaniu egzekucyjnym jest właśnie ujawnienie tego majątku, a tym nie znajmują się organy egzekucyjne.

 

Wprowadzone przez ustawodawce zmiany przerzuciły ciężar dochodzenia nalezności na wiezycieli. To wierzyciele odpowiadają za:

  • złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane,
  • uiszczenie zaliczki na wydatki komornika w odpowiednim, wyznaczonym terminie,
  • w przypadku egzekucji z nieruchomości: złożenie wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, złożenie wyciągu lub odpisu księgi wieczystej, złozenia dokumnetu swierdzającego własność dłużnika, złożenie wniosku o przeprowadzenie licytacji nieruchomości,
  • wskazanie prawidłowych danych dłużnika, takich jak: NIP, PESEL czy adres zamieszkania,
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w ściśle określonym terminie,
  • złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w określonym terminie.

Dłużnik może w każdym czasie złożyć skargę, a za wszystko w takim wypadku odpowiada wierzyciel zgodnie z nowelizacjami kodeksu postepowania cywilnego ze stycznia 2019 roku oraz stycznia 2020 roku.

 

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.