Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Gospodarstwo rolne – problem jego dziedziczenia

 

Problem dziedziczenia gospodarstw rolnych jest uregulowany w Kodeksie Cywilnym. Regulacje w obecnym kształcie wynikają m.in. z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 roku (opublikowane 14 lutego 2001 roku), który uznał, iż zdecydowana większość przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych zawarta wówczas w Kodeksie Cywilnym była niezgodna z polską Konstytucją. Tym samym po ogłoszeniu wyroku Trybunału ukształtowany został taki kształt przepisów w omawianej materii, który istnieje do dziś. Dodać należy, że szczególną regulacją objęte były te gospodarstwa rolne, w których obszar gruntów rolnych przekraczał 1ha. Mniejsze gospodarstwa dziedziczone były bowiem według zasad ogólnych.
            Temat wart jest poruszenia z uwagi na fakt, iż mimo upływu sześciu lat, u wielu osób nadal występują liczne wątpliwości, zaznaczyć bowiem trzeba, iż dziedziczenie gospodarstw rolnych różniło się zasadniczo od dziedziczenia innych elementów majątku. Pomocą w interpretacji przepisów o dziedziczeniu powinny być poniższe uwagi.
            Zacząć należy od rzeczy podstawowej – czym tak właściwie jest gospodarstwo rolne? Otóż zgodnie z zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i orzecznictwem Sądu Najwyższego gospodarstwem rolnym jest zorganizowana całość gospodarcza, złożona z gruntów wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami (w skład gospodarstwa rolnego wchodzą także grunty pod budynkami mieszkalnymi oraz grunty niezbędne do korzystania z tych budynków), urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gdy wielkość gruntów rolnych przekracza 1ha, wówczas zastosowanie będą miały specjalne zasady dziedziczenia.
            Owe specjalne zasady dziedziczenia dotyczą spadków otwartych przed 14 lutego 2001 roku, w skład których wchodziło gospodarstwo rolne. Przepis art. 1059 KC mówi bowiem wyraźnie że spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeśli spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
1)   stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
2)   mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo
3)   są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo
4)   są trwale niezdolni do pracy
 
Należy podkreślić, że art. 1059 KC nadal widnieje w KC, pomimo jego niezgodności z Konstytucją, stwierdzonej przez Trybunał. Wynika to z faktu, iż jak wskazano wcześniej, pomimo jego niezgodności z Konstytucją przepis ten nadal ma zastosowanie do spadków otwartych przed 14 lutego 2001 roku. Gospodarstwo rolne po osobie, która zmarła po tej dacie, dziedziczone jest już według zasad ogólnych i te specjalne wymogi z art.1059 KC, tej sytuacji nie dotyczą. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie by spadkobiercą gospodarstwa rolnego była osoba, która całe życie przeżyła w mieście i z rolnictwem nie miał nic wspólnego. Co dalej zrobi z odziedziczonym gospodarstwem zależeć będzie już tylko od niej – może je zatem sprzedać lub wydzierżawić. Niech zatem nikogo nie zmyli fakt, iż art. 1059 wciąż widnieje w Kodeksie Cywilnym. Dotyczy on tylko stanów faktycznych z przed 14.02.2001 roku.         
Podkreślić trzeba, że taka wykładnia potwierdzona została przez Trybunał Konstytucyjny 5 września 2007 r. kiedy to rozpoznał pytanie prawne II Wydziału Cywilno-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego, sygn. P 21/06.
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone