Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Przedmioty po windykacji trafiają na aukcje
Przedmioty używane w ramach leasingu oraz odzyskane w procesie windykacji najczęściej są sprzedawane na aukcjach, także internetowych.
Na aukcjach poleasingowych i powindykacyjnych sprzedawane są po zakończeniu umowy leasingu przedmioty używane przez leasingobiorcę oraz odzyskane w procesach windykacyjnych. W ten sposób odbywa się obrót m.in. samochodami, naczepami, przyczepami, sprzętem komputerowym, maszynami, meblami biurowymi.
Prowadzone są też aukcje internetowe, a udział w nich bezpłatnie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Niektórzy organizatorzy aukcji internetowych wymagają, aby uczestnik posiadał konto poczty elektronicznej.
Umowę leasingu zawierają dwie strony: finansujący i korzystający. Polega ona na tym, że finansujący udziela drugiej stronie prawa do korzystania z przedmiotu leasingu oraz pobierania pożytków przez wskazany okres, a w zamian otrzymuje raty leasingowe. Wynagrodzenie dla finansującego powinno być przynajmniej równe cenie nabycia przez niego rzeczy albo wynagrodzeniu z tytułu nabycia jej. Oznacza to, że korzystający powinien w ten sposób zwrócić finansującemu przynajmniej wartość nabycia rzeczy. Jednakże w praktyce wnosi opłaty, które łącznie przewyższają tę wartość, ponieważ pokrywają też zysk finansującego i oprocentowanie pobranego kredytu. Natomiast umowa leasingu bezpośrednio nie prowadzi do przeniesienia prawa własności rzeczy na korzystającego. Jednak po jej upływie własność przedmiotu leasingu może zostać przeniesiona na korzystającego lub na osobę trzecią, albo oddana korzystającemu do dalszego używania. W umowie leasingu finansujący mógł się też zobowiązać, że bez dodatkowego świadczenia przeniesie na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu. Strony mogą wskazać termin, w którym to nastąpi. Jeżeli tego nie zrobiły, wówczas korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od czasu zakończenia leasingu. Jeśli w terminie z takim żądaniem nie wystąpił, to jego uprawnienie wygaśnie. Natomiast przeniesienie własności przedmiotu poleasingowego na osobę trzecią najczęściej następuje na aukcji poleasingowej.
Przedmiot poleasingowy sprzedawany jest innej osobie niż korzystający na aukcji. W tym samym trybie zbywane są przedmioty odzyskane w drodze windykacji. W ogłoszeniu aukcji organizatorzy określają czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji, bądź wskazują sposób udostępnienia ich. Od chwili udostępnienia warunków organizator aukcji powinien postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji. Do skutecznego ogłoszenia o aukcji wystarczy każde publiczne ogłoszenie o jej warunkach skierowane do nieograniczonego albo ograniczonego kręgu osób. Wskazane w ogłoszeniu warunki aukcji mogą zostać zmienione tylko wówczas, gdy taka możliwość została wcześniej zastrzeżona. Aby umowa sprzedaży przedmiotu poleasingowego albo powindykacyjnego została zawarta w drodze aukcji musi nastąpić udzielenie przybicia. Organizator aukcji udziela przybicia licytantowi, który złożył najbardziej korzystną ofertę, jeżeli po wezwaniu żaden inny uczestnik nie złożył korzystniejszej. Udzielenie przybicia powoduje, że powstają wszystkie skutki prawne umowy sprzedaży, czyli zostaje przeniesiona własność nabytego na aukcji przedmiotu poleasingowego albo powindykacyjnego.
Organizator w warunkach aukcji może zastrzec, że osoba, która do niej przystępuje, powinna pod rygorem niedopuszczenia do niej, wpłacić organizatorowi wadium. Uiszcza więc z tego tytułu określoną kwotę albo ustanawia odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. W warunkach aukcji określa on skutki niewpłacenia wadium, a także sposób zabezpieczenia ustanowionej sumy wadium. Są też organizowane aukcje, w których nie pobiera się wadium, ponieważ tylko od organizatora zależy wprowadzenie obowiązku uiszczenia go jako warunku dopuszczenia do udziału w aukcji. Gdyby uczestnik aukcji, którego oferta została wybrana, uchylał się od zwarcia umowy, to wówczas organizator aukcji może wadium zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Natomiast zwraca wadia tym uczestnikom, których oferty nie zostały wybrane. W takich wypadkach wygasa też ustanowione zabezpieczenie przez te osoby.
Zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy z osobą, której oferta została wybrana. Wtedy może ona domagać się wypłaty kwoty równej podwójnemu wadium albo naprawienia szkody.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone