Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Zastaw na ruchomościach zabezpieczy odsetki na trzy lata
Wierzytelności mogą być zabezpieczone zastawem na rzeczy ruchomej lub prawie. Zastaw będzie zabezpieczał też roszczenia o odsetki za ostatnie trzy lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła również zmiany do prawa cywilnego i procedury cywilnej. Dotyczą one zastawu oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Po wejściu w życie nowelizacji zmienią się zasady zabezpieczania zastawem roszczeń. Będzie on bowiem zabezpieczał także roszczenia o odsetki należne za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu upadłościowym albo egzekucyjnym. Zabezpieczeniu będą podlegały ponadto przyznane koszty postępowania, ale tylko do wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne. Chodzi tu przede wszystkim o roszczenia o odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania oraz o zwrot nakładów na rzecz.
Obecnie zastaw zabezpiecza roszczenia o odsetki nieprzedawnione, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o zwrot nakładów na rzecz oraz przyznane koszty zaspokojenia wierzytelności. W dalszym ciągu w piątej kolejności z kwoty uzyskanej z egzekucji będą zaspokajane należności zabezpieczone między innymi zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym.
Oprócz nich w tej samej kolejności będą zaspokajane też należności zabezpieczone hipoteką, korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu.
Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej skorzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Natomiast te roszczenia, które nie były objęte, zostaną zabezpieczone dopiero w kategorii dziesiątej, pod warunkiem że należność nie podlegała zabezpieczeniu w kategorii wcześniejszej. Na takich samych zasadach będą zaspokajane roszczenia dotyczące dożywotników. Teraz z pierwszeństwa równego z należnościami kategorii czwartej, piątej i ósmej korzystają odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności, a koszty postępowania tylko w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału. Pozostałe odsetki i koszty są zaspokajanie w kategorii dziesiątej. Zmiany mają wejść w życie dopiero od lutego 2011 r.
ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Prawa i obowiązki zastawnika:
● Może dochodzić zaspokojenia roszczeń z rzeczy obciążonej zastawem
● Pobiera pożytki z rzeczy i zalicza je na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń
● Musi czuwać nad zachowaniem rzeczy w stanie niepogorszonym
● Po wygaśnięciu zastawu musi zwrócić rzecz właścicielowi i sporządzić rozliczenie
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone