Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Spłata długów nie zwalnia jeszcze z rejestru
Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca jest wpisywany do rejestru niewypłacalnych dłużników
Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 2009 r. stwierdził, że postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane po spłaceniu wszystkich wierzycieli upadłego nie jest jeszcze podstawą do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych (sygn. III CZP 46/ 09).
Sytuacje, w których z urzędu, czyli z własnej inicjatywy sądu, dokonuje się wpisu do tego rejestru, wskazano w art. 55 ustawy z dnia 19 sierpnia 1999r. o krajowym rejestrze sądowym w obrębie którego prowadzony jest wskazany rejestr. Figurują w nim m.in. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeśli ogłoszono ich upadłość lub wniosek o to nie został ogłoszony z braku majątku wystarczającego choćby na koszty postępowania upadłościowego, a także w razie umorzenia prowadzonej przeciwko indywidualnemu przedsiębiorcy egzekucji komorniczej lub administracyjnej z tego powodu, że nie uzyska się z niej sumy wyższej niż koszty egzekucyjne. To samo dotyczy wspólników upadłych i niewypłacalnych spółek cywilnych, jawnych, partnerskich itp.
Na wniosek wierzyciela wpisuje się dłużnika, który w ciągu 30 dni od wezwania go do zapłaty nie uregulował należności stwierdzonej tytułem wykonawczym, np. wyrokiem sądu opatrzonym klauzulą wykonalności (art. 56 ustawy o KRS).
W sprawie rozpatrywanej przez SN o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych wystąpił do sądu upadły przedsiębiorca Władysław P. Argumentował, że skoro w toku postępowania upadłościowego wszyscy jego wierzyciele zostali spłaceni, to nie jest już dłużnikiem niewypłacalnym i nie powinien figurować w tym rejestrze. Jednakże sąd rejestrowy oddalił jego wniosek. Tłumaczył, że wpis może być wykreślony tylko w sytuacjach wskazanych w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy.
W apelacji Władysław P. zarzucił naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji gwarantujących wszystkim równe prawa i równe traktowanie przez władze publiczne i zakazujących dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nierówne taktowanie przez prawo i dyskryminację w życiu gospodarczym widział w przyjęciu, że nie ma podstaw do wykreślania go z rejestru, choć nie jest dłużnikiem niewypłacalnym, skoro wszyscy jego wierzycie zostali spłaceni. Twierdził, że występuje w tym zakresie luka prawna, którą należałoby wypełnić przez zastosowanie w drodze analogii art. 59 ust. 2 ustawy o KRS i odstępstwo od jego dosłownego brzmienia.
Sąd II instancji przed rozpatrzeniem apelacji zwrócił się do SN z pytaniem prawnym. W uzasadnieniu stwierdził, że wykładnia językowa nie pozwala na przyjęcie jako podstawy wykreślenia wpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego także w wypadku, gdy postanowienie to wydane zostało zgodnie z art. 368 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego, czyli po spłaceniu wszystkich wierzycieli upadłego.
Jednakże sąd ten wskazał wiele argumentów przemawiających za wykreśleniem takiego upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych. Tak więc np., gdyby każdy z wierzycieli Władysława P. uzyskał wyrok sądowy, a ten spłaciłby ich w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty na podstawie wyroków opatrzonych klauzulą wykonalności, nie mógłby się znaleźć w rejestrze.
Najważniejszy argument to chyba jednak ten, że po zakończeniu postępowania upadłościowego w sytuacji, o którą chodzi w sprawie, dłużnik stracił status niewypłacalnego i zgodnie z art. 364 w związku z art. 368 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego odzyskał prawo zarządu swoim majątkiem oraz możliwość rozporządzania nim.
Treść uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne wskazuje, że przeważył wzgląd na dosłowne brzmienie przepisów.
SN stwierdził w niej bowiem, że postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, wydane po zaspokojeniu (spłaceniu) przez dłużnika wszystkich wierzycieli, nie stanowi podstawy do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wykreślenie po dziesięciu latach
W myśl art. 59 ustawy o KRS sąd z urzędu musi wykreślić wpis dłużnika w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na podstawie którego go dokonano, a także w razie uchylenia orzeczenia o ogłoszeniu upadłości. Na wniosek osoby figurującej w rejestrze z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej lub administracyjnej sąd musi wykreślić ją, jeśli tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzono przeciw niej postępowanie egzekucyjne, został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem sądu. Inaczej, w myśl art. 60 ustawy o KRS, sąd z własnej inicjatywy musi wykreślić figurującego w rejestrze dopiero po upływie dziesięciu lat od wpisania go tam.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone