Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Stawki

PODATKI:

1. PDOP

 • w roku 2014 stawka podatku dochodowego wynosi 19%  

2. PDOF

a) koszty uzyskania przychodów w 2014 roku: dla zatrudnionego w jednym zakładzie pracy = 11,25 zł/mies. nie więcej niż 2.002,05 zł/rok
b) skala podatkowa w 2014 roku:

 • do 85 528 zł = 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
 • ponad 85,528 zł = 14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł

3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy opłacają w roku 2014 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody:

a) z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150,000 euro (tj. 633.450 zł )
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 150.000 euro (tj. 633.450 zł )

 • Podatnicy, którzy rozpoczną (rozpoczęli) w 2014 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów

a) Podatnicy, który osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (tj. 105.575 zł )
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25.000 euro (tj. 105.575 zł )

4. Spadki i darowizny

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 9,637 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej
 • 7,276 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej
 • 4,902 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
 • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
 • Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
 • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł lub
 • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 • P>

  5. PCC

  Stawki wynoszą:

  a) od umowy sprzedaży:

  • nieruchomości rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z prawa spółdzielczego - 2%
  • innych praw majątkowych - 1%

  b) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego - 2%
  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%

  c) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności ( z zastrz. art. 7 ust.5 ustawy) - 1%
  d) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego ( z zastrz. art. 7 ust. 5 ustawy) - 2%
  e) od ustanowienia hipoteki:

  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł
  • od umowy spółki 0,5%

  ZFŚS

  1. podstawowy:

  • na jednego zatrudnionego 37,50% = 1.093,93 zł
  • na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50,00% = 1.458,57 zł

  na jednego pracownika młodocianego

  I rok nauki 5,00% = 145,86 zł
  II rok nauki 6,00% = 175,03 zł
  III rok nauki 7,00% = 204,20 zł

  2. fakultatywny (uznaniowy)

  • na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% = 182,32 zł
  • na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% = 182,32 zł
  • na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,5% *= 218,79 zł
  • *Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

  PFRON

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II kwartale 2014 roku wynosiło 3.739,97 zł Kwota ta jest podstawą do ustalenia wpłat na PFRON za wrzesień, październik i listopad 2014 roku.

  ODSETKI

  1. ustawowe: od 15 .12.2008 roku - 13%
  2. od zaległości podatkowych: od 9.10.2014 roku - 8%>

   
  AKTUALNOŚCI
  ANALIZY I RAPORTY
  Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
  Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

  STAWKI »

  WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

  WZORY DOKUMENTÓW »

  WALUTY GIEŁDA
  1 EUR
  4.3978 0.27%
  1 USD
  3.8935 -0.07%
  1 CHF
  4.0000 0.13%
  WIG
  48139.15 -0.63%
  WIG20
  1925.34 -0.91%
  MWIG40
  3658.73 -0.21%
  Copyright © 2020 PIFHPROFIT
  Wszelkie prawa zastrzeżone