Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Kredyty Studenckie

Preferencyjne kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku, ustawą z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich. Ich istotą jest zwiększenie dostępności do szkół wyższych dla uboższych studentów. O kredyt mogą występować studenci i doktoranci, którzy przed 25 rokiem życia rozpoczęli studia, niezależnie od tego, czy jest to uczelnia publiczna lub niepubliczna oraz bez względu na to, czy są to studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Szczegółowe warunki kredytów studenckich określa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, które weszło w życie 1 października 2010 r. oraz późniejszymi zmianami z dnia 10 października 2011 r., omawiany kredyt jest dostępny dla studentów, którzy w terminie do 15 października 2011 r. złożą wymagane dokumenty i spełnią odpowiednie kryteria. Student lub doktorant może się ubiegać o kredyt, tylko w jednym wybranym przez niego banku. Aktualnie Kredytów studenckich udziela pięć banków: PKO Bank Polski S. A., Bank PEKAO S. A., Bank Polskiej Spółdzielczości S. A, SGB-Banku S.A. (wcześniej Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. po połączeniu w dniu. 15.09.2011 r. z Mazowieckim Bankiem Regionalny S. A. zmienił nazwę na SGB-Banku S.A.). Wniosek składa się bezpośrednio do wybranego oddziału banku, wraz z wymaganymi dokumentami m.in., zaświadczeniami o osiąganych dochodach członków rodziny wnioskodawcy, w ostatnim pełnym roku kalendarzowym. Od tego roku akademickiego, przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, brane są pod uwagę dochody netto, liczone tak, jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.

W grudniu 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie analizy posiadanych informacji dotyczących kredytów studenckich, ogłosi w dzienniku urzędowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu lub pożyczki. W roku akademickim 2010/2011 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.100 zł brutto, wcześniej 2.500 zł brutto. Następnie do 15 lutego 2012 roku bank podejmuje decyzję czy udziela studentowi kredytu, biorąc pod uwagę przedstawione przez niego zabezpieczenia oraz kryterium dochodowe. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, student może w terminie do 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku, przy czym umowa o kredyt studencki musi zostać podpisana do 31 marca. Student/doktorant może ubiegać się o poręczenie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego lub z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunki poręczeń kredytów studenckich udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego: - 100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, - 100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, - 70% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł. Warunki poręczeń kredytów studenckich udzielanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: - poręczenie z ARIMR dotyczy tylko studentów z terenów wiejskich, - ARIMR może poręczać do 80% lub do 100% kwoty kredytu (poręczenie całej kwoty kredytu mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej). Kredyt jest wypłacany w czasie trwania studiów, maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są w roku akademickim w okresie od października do lipca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.10.2011 r. (wchodzącego z mocą od dnia 01.10.2011 r.) maksymalna kwota kredytu w roku akademickim 2010/2011 wynosi 600 zł. Student/doktorant, aby otrzymywać kolejne transze kredytu, zobowiązany jest przedstawić do końca października i końca marca ważną legitymację studencką lub doktorancką. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów.

Okres spłaty jest dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty kredytu. Zaletą kredytów studenckich jest to, że kredytobiorca spłaca odsetki liczone od momentu spłaty pierwszej raty kredytu, czyli w czasie studiów i w okresie karencji w spłacie kredyt jest nieoprocentowany. Dodatkowo odsetki od kredytu spłacanego przez kredytobiorcę są liczone w wysokości 50% stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Student po rozpoczęciu spłaty, w każdej chwili może złożyć wniosek o zmniejszenie miesięcznej raty kredytu tak, aby wysokość raty nie przekraczała 20% jego miesięcznego dochodu. Ustawodawca również określił możliwość częściowego lub całościowego umorzenia kredytu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Natomiast dla 5% najlepszych absolwentów uczelni, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Z najnowszych danych wynika, iż od samego początku udzielania kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 350 000 studentów. Natomiast w ostatnim roku akademickim 2010/2011 do banków wpłynęły 24 246 wnioski kredytowe, z których 22 880 (94,4%) spełniało podstawowe kryterium dochodowe. Udzielono kredytu 17 488 studentom, 2 160 studentom nie udzielono kredytu z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, zaś 3 232 studentów nie podpisało umowy kredytowej z własnej woli. 

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone