Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Czasowa zmiana miejsca wykonywania pracy
Przenosząc pracowników do pracy w innej miejscowości niż miejsce pracy określone w treści umowy o pracę, pracodawca może skorzystać z przepisów prawnych, które znajdą zastosowanie w zależności od okoliczności faktycznych. Tak więc, jeśli pracownik ma zostać przeniesiony na krótki okres czasu, pracodawca może go delegować w podróż służbową, wypłacając stosowne świadczenia, takie jak diety, zwrot kosztów przejazdu i dojazdu oraz zakwaterowania. W sytuacji gdy zmiana miejsca pracy ma trwać dłużej, to można ją wprowadzić za zgodą zainteresowanego aneksem do umowy o pracę, albo przy braku zgody za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana miejsca wykonywania pracy stanowi istotną zmianę warunków umowy o pracę. Taka zmiana, jeżeli pracownik nie wyraził na nią zgody, może nastąpić tylko z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia
            Dlatego też, ma tu zastosowanie porozumienia zmieniającego jako  dwustronną czynność  prawną obejmującą oświadczenia woli stron stosunku pracy w kwestii zmiany treści tego stosunku lub podstawy jego nawiązania. Jeśli strony dojdą do porozumienia co do zmiany treści umowy o pracę, mogą ją zmodyfikować przez podpisanie aneksu. Aneks jest dodatkiem- uzupełnienie już zawartej umowy o pracę albo zmiana jej treści, dokonane za zgodą stron. W trybie wzajemnego porozumienia możliwa jest zmiana każdego elementu umowy o pracę, w tym również zmiana miejsca wykonywania pracy. Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką  strony przewidziały w celu jej zawarcia. Ponadto, jak wynika z art. 29 § 4 K.P., zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Postanowienia aneksu wchodzą w życie od daty określonej w aneksie, a w przypadku braku wskazania tej daty w jego treści - od dnia podpisania aneksu.
            Inną formą czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Jak wynika  art. 29 K.P. treść umowy o pracę obejmuje następujące elementy: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w tym w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Strony mogą powyższą niezbędną treść umowy uzupełnić o inne postanowienia. Aby doszło do wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca powinien złożyć pracownikowi oświadczenie o istotnej zmianie dotychczasowych warunków umowy o pracę z jednoczesnym zaproponowaniem nowych. Stosownie do art. 42 § 1 K.P., do tej czynności stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiadania umowy o pracę. Oświadczenie woli pracodawcy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Przy wypowiadaniu umowy zawartej na czas nieokreślony należy podać przyczynę. Pracownika należy pouczyć, że w razie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków pracy lub płacy. Dla prawidłowości wypowiedzenia zmieniającego wymagane jest  pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy.

 

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone