Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Pełnomocnik przed organami podatkowymi
 

Pełnomocnik może zastępować podatnika przed organami podatkowymi, podejmując czynności, których charakter nie wymaga osobistego udziału strony (art. 136 Ordynacji podatkowej). Udzielenie pełnomocnictwa należy do sfery uprawnień podatnika. W pewnych sytuacjach powołanie pełnomocnika może być jednak obowiązkowe. W postępowaniu przed organami podatkowymi nie przewidziano możliwości ustanowienia z urzędu pełnomocnika dla strony. W kontaktach z organami podatkowymi i w prowadzonych przez nie postępowaniach nie obowiązuje tzw. przymus adwokacki. Oznacza to, że pełnomocnik nie musi być adwokatem lub radcą prawnym. Do działania w swoim imieniu podatnik może więc umocować każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, np. zatrudnionego przez siebie pracownika (art. 137 § 1 Ordynacji podatkowej). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu (art. 137 § 2 Ordynacji podatkowej). Zgłoszenie ustne jest możliwe, gdy podatnik, po wszczęciu wobec niego postępowania podatkowego, decyduje się na ustanowienie pełnomocnika. Zachowania formy pisemnej wymaga udzielenie pełnomocnictwa przed wszczęciem postępowania podatkowego, a także w celu dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Biorąc pod uwagę treść umocowania, pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny lub szczególny. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do prowadzenia wszelkich spraw podatnika, podczas gdy pełnomocnictwo szczególne daje umocowanemu uprawnienie do występowania w imieniu podatnika w konkretnej sprawie lub do dokonania określonych czynności. Pełnomocnictwo jest skuteczne od chwili jego złożenia w organie podatkowym. Dopiero na podstawie otrzymanego dokumentu organ podatkowy może bowiem ustalić osobę umocowaną do działania w imieniu podatnika oraz zakres czynności, które pełnomocnik może podejmować. Obowiązek złożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt sprawy jest obowiązkiem pełnomocnika. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej).
Na podstawie stałego pełnomocnictwa, do czasu jego odwołania lub wygaśnięcia, pełnomocnik może dokonywać w imieniu mocodawcy wyłącznie takie czynności, jak podpisywanie deklaracji podatkowych (art. 80a Ordynacji podatkowej) lub reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej (art. 281a § 1 Ordynacji podatkowej).Od chwili otrzymania dokumentu pełnomocnictwa organ podatkowy jest zobowiązany informować pełnomocnika o wszystkich podejmowanych czynnościach i wzywać go do udziału w sprawie. Doręczanie podatnikowi pism procesowych oraz zawiadomień o podejmowanych czynnościach z pominięciem pełnomocnika należy traktować jako pominięcie strony. Takie działanie stanowi naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Pełnomocnictwo pozostaje ważne do czasu utraty mocy np. w skutek odwołania lub wygaśnięcia np. gdy pełnomocnik zrealizuje cel, dla którego został ustanowiony.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone