Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Ubezpieczenia i świadczenia dla osoby współpracującej przy prowadzeniu pozarolniczej działalności
Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, zwaną przedsiębiorcą, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli: pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Nie uważa się za osobą współpracującą z przedsiębiorcą osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Tak wynika z art. 8 ust. 11 ustawy o sus i art. 5 pkt 24 ustawy zdrowotnej. Przepisy ubezpieczeniowe nie zawierają definicji „pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym”. To czy osoby spokrewnione prowadzą wspólne gospodarstwo domowe zależy od okoliczności konkretnego przypadku.  Osoba współpracująca - od dnia rozpoczęcia współpracy - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba współpracująca może też wnieść o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przy czym objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Jednakże może ono nastąpić od dnia wskazanego we wniosku, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia powstania tego obowiązku (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o zus). Obowiązkowe ubezpieczenia ustają od dnia zaprzestania współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności (art. 13 pkt 5 ustawy o sus i art. 74 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 2a ustawy o zus, ustaje: od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który przedsiębiorca nie opłacił w terminie składki należnej na to ubezpieczenie; a jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek - od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje (w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek przedsiębiorcy, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie),od dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą finansuje z własnych środków przedsiębiorca. Składki na przedmiotowe ubezpieczenia ustala od zadeklarowanych kwot, nie niższych niż: na ubezpieczenia społeczne - 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2010 r. miesięcznie od kwoty nie niższej niż 1.887,60 zł) - art. 18 ust. 8 ustawy o zus, na ubezpieczenie zdrowotne - 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2010 r. miesięcznie od kwoty nie niższej niż 2.592,46 zł) - art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest ograniczona do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2010 r. do kwoty 94.380 zł). Takiego ograniczenia nie stosuje się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Jednakże podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. kwota ta wynosi 8.290,95 zł (3.316,38 zł x 250%).
Przedsiębiorca opłaca za osobę współpracującą również składkę na Fundusz Pracy, o ile nie osiągnęła ona wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Tak wynika z art. 104 ust. 1 i 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawę wymiaru tej składki stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej ograniczania).
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone