Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego - bez okresu wyczekiwania - o ile spełnił określone warunki zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (w przypadkach określonych art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej),chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny, o których mowa, uważa się m.in. małżonka, rodziców oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie uważa się za spełniony także wówczas, gdy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres jego choroby. Powyższe wynika z art. 32 ustawy zasiłkowej. Prawo do zasiłku opiekuńczego wyklucza obecność we wspólnym gospodarstwie domowym członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Wyjątek określony w art. 34 ustawy zasiłkowej dotyczy konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. W takim przypadku zasiłek opiekuńczy przysługuje także wówczas, gdy jest domownik mogący sprawować tę opiekę (np. niepracujący ojciec/matka dziecka). Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, także jeżeli nie pozostają w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Z tym, że zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zleceniobiorcy bez względu na okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (nawet już od pierwszego dnia).
W celu wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem zleceniobiorca powinien przedłożyć zleceniodawcy: zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA oraz oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15. Jeżeli zleceniodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, przesyła złożone dokumenty do ZUS, dołączając do nich zaświadczenie na druku ZUS Z-3a. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przyjmuje się wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia uzyskane za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu przez pełen miesiąc kalendarzowy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi odpowiednio kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia (po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%), a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona - kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone