Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Postępowanie antymonopolowe a zmowa kartelowa
Rozwój gospodarczy sprzyja rozwijaniu się powszechnej konkurencji między przedsiębiorcami. Rywalizacja ta powinna odbywać sie jednak w oparciu o zasady fair play. Zgodnie z tymi zasadami przedsiębiorcy nie mogą podejmować działań zmierzających do wyeliminowania konkurencji. Dążenie do uzyskania pozycji dominującej na rynku nie jest oczywiście zakazane. Jest to zgodne z docelowym wyprzedzeniem konkurencji. Jednakże zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumenta zakazane jest przykładowo działanie polegające na stosowaniu cen dumpingowych. Definitywne zakazane jest zawieranie umów kartelowych polegających na ustaleniu wspólnej polityki cen, podziałów i rynku zbytu a także koordynacji planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Mają one doprowadzić w praktyce do podziału rynku. W prawie wspólnotowym zakaz zmowy kartelowej przewidziany jest w art. 81 Traktatu Wspólnot Europejskich. Zgodnie z ust. 1 niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływa na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnotowego rynku. Praktyki te polegają między innymi na: ustalaniu w sposób pośredni lub bezpośredni cen zakupów lub sprzedaży bądź innych warunków transakcji;  ograniczeniu lub kontrolowaniu produkcji; podziałów rynku lub źródeł zaopatrzenia; stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych; uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych.  Do uznania naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji nie jest konieczne spełnienie  kumulatywnie  przesłanek antykonkurencyjnego celu i skutku. Na mocy art. 81 ust. 2 TWE takie porozumienia lub decyzje są z mocy prawa nieważne. Nie wywiera więc ona skutków zamierzonych przez strony.  Najwyższą karą nałożoną dotychczas przez Komisję Europejską było 479,67 mln euro wobec spółki Thyssen/ Krupp w 2007 r. za uczestniczenie w kartelu producentów dźwigów i schodów ruchomych (łączna kara nałożona na uczestników kartelu to 992,31 mln euro). Stosunkowo częstym dowodem na istnienie kartelu są informacje uzyskane bezpośrednio od jego uczestnika. Dzieje się tak za sprawą istnienia instytucji lennika, który wymaga od przedsiębiorcy odstąpienia od kartelu oraz współpracy z organem antymonopolowym. Jej skuteczność wynika ze znacznego złagodzenia kar w stosunku od osób, które zdecydują się na współpracę.
W Polsce  przeciwko osobą uczestniczącym w takiej praktyce wszczynane jest postępowanie antymonopolowe (z urzędu). Rozstrzygnięcie czy w danym przypadku mamy do czynienia ze zmową kartelową następuj na mocy decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia naruszeń nakazuje on zaprzestanie trwających praktyk oraz może nałożyć również karę pieniężną. Jest ona bardzo wysoka i wynosi do 10% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku. Dodatkowo Prezes UKKiK może nałożyć dodatkową karę 50 mln euro za udzielanie nieprawdziwych informacji i brak współpracy podczas kontroli.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone