Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Elektroniczna ewidencja czasu pracy
Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej. Należy uznać, że spełnia ona wówczas wymogi określone przepisami jeśli zawiera niezbędne informacje oraz jeżeli istnieje możliwość wydruku ewidencji osobno dla każdego z pracowników.
Z artykułu 149 kp wynika obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Norma ta zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaniem pracy.
Nie ewidencjonuje się godzin pracy w odniesieniu do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Czas pracy należy ewidencjonować na bieżąco przez cały okres zatrudnienia każdego pracownika i bez względu na wymiar czasu pracy w jakim jest zatrudniony.
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z przepisem paragrafu 8 wymienionego rozporządzenia pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, które obejmuje poniższe dane:
- pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy  w pięciodniowym tygodniu pracy oraz dyżury,
- urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
W stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji ich czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w Elu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
Pracodawca ma obowiązek udostępnić ewidencję czasu pracy pracownikowi na jego żądanie, a także innym uprawnionych organom kontrolnym.
Nie ma dotychczas przepisów, które narzucałyby sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracodawcy mogą samodzielnie opracować wzór kart ewidencyjnych przy uwzględnieniu specyfiki zakładu pracy.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone