Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Tradycyjne formy zatrudnienia
Tradycyjne formy zatrudnienia można podzielić na dwa rodzaje: umowa o pracę oraz umowy o charakterze cywilno-prawnym.
W oparciu o zawartą umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy pod kierownictwem przełożonego, w danym miejscu i czasie, zaś pracodawca zobowiązany jest do wypłaty za wykonaną pracę wynagrodzenia. Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, zawierać ściśle określony rodzaj pracy, termin rozpoczęcia pracy i miejsce jej wykonywania, czas, na jaki została zawarta oraz wynagrodzenie z wyszczególnieniem jego składników.
Kodeks pracy wyróżnia takie rodzaje umów o pracę, jak:
- umowa na okres próbny – rodzaj umowy, która może zostać zawarta przed każdą umową o pracę. Obecnie jest to dosyć popularny rodzaj umowy. Okres próbny nie może przekroczyć 3 miesięcy - określa to Kodeks pracy. Celem umowy na okres próbny jest zweryfikowanie przydatności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Umowa na okres próbny wygasa z końcem okresu, na jaki została zawarta.
- umowa na czas określony – jest to rodzaj umowy terminowej, ma ściśle określoną datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania danej pracy. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie terminu, na jaki ją zawarto. Umową na czas określony jest umowa na zastępstwo, która obejmuje okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika. W przypadku umowy na zastępstwo określony zostaje dzień rozpoczęcia pracy, natomiast rozwiązuje się ona w dniu powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Jeśli jednak pracodawca widzi konieczność wcześniejszego rozwiązania umowy na zastępstwo to może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z 3 dniowym okresem wypowiedzenia.
- umowa na czas wykonywania określonej pracy – w oparciu o tą umowę pracownik zostaje zatrudniony na taki okres czasu, w jakim będzie wykonywał konkretną pracę. Jest to także rodzaj umowy terminowej, gdzie czas trwania umowy wyznacza okres niezbędny na wykonanie pracy, do której pracownik został zatrudniony. Umowa ta może zostać wypowiedziana pracownikowi tylko w przypadku upadłości firmy, jej likwidacji lub redukcji zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
-  umowa na czas nieokreślony – jak sama nazwa wskazuje umowa ta nie określa czasu rozwiązania umowy. Umowę na czas nieokreślony można wypowiedzieć wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Zgodnie z art.36 § 1 Kodeksu pracy okresy wypowiedzenia zależą od długości trwania umowy: 2 tygodniowy okres wypowiedzenia – zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy, miesięczny okres wypowiedzenia – zatrudnienie trwające co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesięczny okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata.
 
Rodzaje umów o charakterze cywilno-prawnym:
- umowa zlecenie – obecnie najczęściej stosowana. Umowa ta regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego – art. 743 i dalsze. Pracownik przyjmuje od zleceniobiorcy zlecenie, tzn. decyduje się na wykonywanie określonych zadań w wyznaczonym czasie, za co otrzyma wynagrodzenie. Wypowiedzieć umowę zlecenie może każda ze stron w dowolnym terminie. Cechy charakterystyczne umów zleceń: brak podporządkowania się pracodawcy, praca może być świadczona zarówno przez osobę fizyczną, jak i firmę, wynagrodzenie jest wypłacane po wykonaniu określonej pracy, nie ma ograniczeń związanych z liczbą kolejnych zawartych umów zleceń, za wykonywanie pracy w oparciu o umowę zlecenie nie przysługuje pracownikowi urlop, odprawa i pracodawca nie płaci pracownikowi za czas choroby.
- umowa o dzieło – jest to umowa zobowiązująca do wykonania określonego dzieła, np. napisanie książki, sporządzenie bilansu. Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu. Uregulowana jest przepisami art. 627 i następnymi Kodeksu cywilnego. Umowa ta może określać czas, w jakim zadanie musi zostać wykonane. Rozwiązanie umowy o dzieło następuje po wypełnieniu przez obie strony zobowiązań – wykonaniu pracy i zapłacie za to wykonanie. Dla pracodawcy jest to korzystna umowa, ponieważ nie musi odprowadzać od niej składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- umowa agencyjna – pracownik w oparciu o umowę agencyjną zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu zlecającego. Dotyczy to np. akwizytorów i agentów ubezpieczeniowych. Ten rodzaj umowy jest również często zawierany z prowadzącymi bary czy sklepy. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony.
- umowa o pracę nakładczą – zwana również umową o pracę chałupniczą. Jest to również tzw. umowa rezultatu. Umowa ta może być zawierana na różne okresy czasu, osoba wykonująca pracę sama wyznacza sobie miejsce i czas pracy, co więcej pracy nie musi wykonywać osobiście. Zazwyczaj praca nakładcza polega na wytwarzaniu przedmiotów z powierzonych materiałów, konserwacji przedmiotów lub świadczeniu innych usług. Przykładami prac nakładczych są składanie długopisów czy adresowanie kopert. Umowa o pracę nakładczą może być rozwiązana w dowolnym momencie, za zgodą obu stron umowy.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2018 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone